Przejdź do treści strony

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Kętrzyn o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w roku 2024 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Burmistrz Miasta Kętrzyn zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w roku 2024 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem w roku 2024 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach powinny złożyć wnioski do dnia 13.02.2024 r. do godz. 1100 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesanta.

Publiczne Otwarcie Wniosków odbędzie się w dniu 13.02.2024 r. o godz. 1130 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, sala nr 108.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 752 05 64.