Przejdź do treści strony

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miasta Kętrzyn

Urząd Miasta Kętrzyn jest samorządową jednostką administracji publicznej. Urząd działa na rzecz rozwoju Miasta Kętrzyn oraz wzrostu poziomu życia jego mieszkańców. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta Kętrzyn Pan Ryszard Henryk Niedziółka.

Urząd Miasta Kętrzyn jest otwarty:
w poniedziałek – od 7.00 – do 15.00
wtorek – 7.30 – 15.30
środa – 7.30 – 15.30
czwartek – 7.30 – 15.30
piątek – 7.30 – 15.30

Najważniejsze zadania realizowane przez Urząd dotyczą:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni miejskiej i zadrzewień,
 • cmentarzy komunalnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji Miasta,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Urząd Miasta Kętrzyn tworzą następujące wydziały i stanowiska:

 • Wydział Rozwoju Miasta,
 • Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki,
 • Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej,
 • Wydział Zarządzania Finansami,
 • Wydział Organizacyjny,
 • Samodzielne stanowisko do spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych,
 • Straż Miejska,
 • Urząd Stanu Cywilnego – Biuro Ludności,
 • Audytor Wewnętrzny.

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów urzędu dostępne są na stronie internetowej: https://www.miastoketrzyn.pl/home/spis-telefonow/

W celu złożenia załatwienia sprawy, możesz skontaktować się z pracownikiem Urzędu, nie wychodząc z domu, korzystając:

 • z poczty elektronicznej Urzędu: umketrzyn@miastoketrzyn.pl
 • z telefonu: 89 752 05 20
 • z faksu: 89 752 05 31
 • z platformy e-PUAP
 • z poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
 • lub przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem

Wszystkie informacje o mieście można znaleźć na stronach internetowych: miastoketrzyn.pl oraz bip.miastoketrzyn.pl