Przejdź do treści strony

Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie

Celem projektu jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną w Gminie Miejskiej Kętrzyn oraz uruchomienie bezpłatnej, niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Kętrzynie poprzez wymianę taboru na autobusy elektryczne.

W ramach projektu zakupione zostały cztery autobusy elektryczne oraz dwie stacje ładujące. Projekt obejmował także szereg działań promujących transport zbiorowy m.in.: oklejenie autobusów, zakup i montaż tabliczek ze schematami komunikacyjnymi, tabliczek przystankowych z rozkładem jazdy, zakup i dystrybucje ulotek i plakatów informujących o uruchomieniu komunikacji.

Cele szczegółowe m.in. to:

 • poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w mieście Kętrzyn,
 • poprawa dostępności i użyteczności komunikacji zbiorowej oraz samej mobilności mieszkańców miasta, zwłaszcza tych o ograniczonych środkach finansowych (nie dysponujących własnym samochodem osobowym), poprzez wytyczenie bezpłatnych linii komunikacji autobusowej,
 • ograniczenie wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów poprzez wprowadzenie autobusów niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez działania promocyjne upowszechniające korzystanie z komunikacji miejskiej,
 • poprawa jakości środowiska naturalnego ( w tym reedukacja dwutlenku węgla do atmosfery), w tym podniesienia atrakcyjności obszaru turystycznego poprzez zakup autobusów o napędzie elektrycznym i wprowadzenie go do obiegu na liniach komunikacji miejskiej oraz dzięki zakładanej zmianie nawyków komunikacyjnych (zamiana samochodów osobowych na transport zbiorowy – zeroemisyjny).

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia obsługi transportowej i zmniejszenia zużycia energii końcowej.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie: 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Wartość inwestycji wynosi 9 203 867,00 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 6 401 681,07 zł.

 

Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn realizuje projekt pn.  „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,  Osi priorytetowej  4 „Efektywność energetyczna”, działania 4.4  „Zrównoważony transport miejski”, Poddziałania: 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

Projekt polega na zakupie 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładującą oraz remontem nawierzchni ul. Władysława Jagiełły i ul. Stefana Batorego w Kętrzynie .

Głównym celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Miasta Kętrzyn oraz odwiedzających turystów poprzez zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej.

Przedmiotowy projekt poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych spowoduje:

 • poprawę szeroko rozumianej jakości transportu publicznego w stosunku do transportu indywidualnego, tzn.: jego nowoczesności, konkurencyjności, atrakcyjności, ekologiczności, bezpieczeństwa oraz dostępności i dostosowania do aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców miasta i okolic oraz turystów;
 • zapewnienie pasażerom wysokiej jakości usług komunikacji miejskiej – wzrost zadowolenia pasażerów;
 • wzrost liczby osób przesiadających się z samochodów prywatnych do taboru autobusowego;
 • wzrost liczby osób ograniczonych ruchowo, korzystających z niskopodłogowego lub niskowejściowego taboru autobusowego;
 • zmniejszenie natężenia ruchu drogowego i skrócenie czasu podróży - szczególnie w strefach śródmiejskich;
 • ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji spalin, hałasu oraz wibracji generowanych przez tabor autobusowy;
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • poprawę punktualności kursowania autobusów;
 • zapewnienie pasażerom dostępu do aktualnych informacji o godzinie odjazdu poszczególnych autobusów z danego przystanku, o opóźnieniach w realizacji rozkładów jazdy, itp.;

Ogółem wartość projektu: 11 289 482.85 zł, w tym: dofinansowanie 9 475 262.96 zł