Przejdź do treści strony

 

true

  BURMISTRZ MIASTA – Ryszard Henryk Niedziółka

 

    DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • STAROSTWO POWIATOWE w KĘTRZYNIE 2014-2017 – Starosta Kętrzyński.
 • ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA 2009-2013 – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.
 • Philips Consumer Lifestyle, Philips Lighting Poland S.A Kętrzyn/Piła/Lwów/Warszawa/Kaliningrad 1996-2009 – Senior Operations Manager, Dyrektor   Fabryki, Szef Grupy Zarządzającej Projektami.
 • ZSO „Polam – Farel” w Kętrzynie 1983-1995 – Dyrektor Generalny, Z-ca Dyrektora ds. Produkcji, Praca na stanowiskach inżynieryjnych.

    WYKSZTAŁCENIE :

 • Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Podyplomowe Studium Menedżerskie.
 • Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Białystok, Magister Inżynier.
 • oraz liczne KURSY I SZKOLENIA.
 • Podczas swojej pracy zawodowej wielokrotnie nagradzany. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2002r. Zdobył Polską Nagrodę Jakości w 2001r. – nagroda Premiera RP, a także wyróżnienie brązową odznaką PBE (Philips Business Excellence) – przyznane przez kierownictwo Philips Lighting.

    PONADTO :

 • „Inwestor w Kapitał Ludzki” (2001).
 • „Dobra Firma Warmińsko-Mazurska”.
 • Kilkukrotne wyróżnienie w konkursie „Najlepszy Menedżer Regionu.
 • Hobby to żeglarstwo i narty.
 

Zobacz zadania BURMISTRZA MIASTA

SEKRETARZ MIASTA - Halina Kuriata
 

I. Sekretarz Miasta Kętrzyna zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania i sprawnego działania Urzędu oraz prawidłowego wykonywania zadań.

II. Do zadań Sekretarza należy w szczególnosci.
sprawowanie nadzoru nad oragnizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz kierowanie obiegiem dokumnetów i trybem załatwiania spraw wpływających do Burmistrza,
nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji i zapytań radnych,
organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpoatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji,
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na sesje Rady,
koordynacja realizacji zadań wynikających z aktów prawnych Rady i Burmistrza,
nadzór nad gospodarką i mieniem Urzędu,
nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,
prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Burmistrza

III. Sekretarz nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

IV. Sekretarz upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w zakresie swych kompetencji o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przez Burmistrza.

SKARBNIK MIASTA – Kamila Wybraniec

I. Skarbnik Miasta zapewnia prawidłową realizację budżetu Miasta.

II. Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta objęte budżetem.

III. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Miasta poprzez koordynację, kontrolę i instruktaż w zakresie planowania i realizacji komunalnej gospodarki finansowej przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta oraz:
nadzoruje opracowywanie projekt budżetu Miasta,
nadzoruje wykonywanie budżetu i jego zmiany,
nadzoruje prace dotyczące sporządzania okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonywania budżetu,
nadzoruje gospodarkę finansową Miasta (w tym jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem), ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
nadzoruje prowadzenie rachunkowości,
nadzoruje przestrzeganie zasad wynikających z dokumentacji opisującej politykę rachunkowości,
nadzoruje wykonywanie obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta,
dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych dotyczących zarządu mieniem komunalnym, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych oraz informuje Radę i Regionalną Izbę Obrachunkową o odmowie złożenia kontrasygnaty.

IV. Skarbnik bezpośrednio nadzoruje Wydział Zarządzania Finansami Miasta, Biuro Centrum Usług Wspólnych.