Przejdź do treści strony

true

  BURMISTRZ MIASTA – Karol Lizurej

 

I. Zadania Burmistrza Miasta:  

 1. wykonuje zadnia wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych przepisów określających status Burmistrza, 
 2. jest kierownikiem Urzędu, 
 3. kieruje bieżącymi sprawami Miasta, 
 4. reprezentuje Miasto na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Miasta, 
 5. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, 
 6. udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji, 
 7. podejmuje czynności niezbędne w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia w zakresie ustalonym ustawą, 
 8. jest terenowym szefem obrony cywilnej, 
 9. udziela informacji przedstawicielom prasy w zakresie spraw związanych z działalnością Urzędu Miasta oraz upoważnia pracowników Urzędu do udzielania informacji przedstawicielom prasy ustalając zakres tego upoważnienia, a także umożliwia przedstawicielom prasy kontakt z kompetentnymi w danej sprawie pracownikami samorządowymi.

II. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy:

 1. Zastępcy Burmistrza, 
 2. Sekretarza Miasta, 
 3. Skarbnika Miasta

III. Burmistrz bezpośrednio nadzoruje pracę następujących stanowisk, komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek Miasta:

 1. Zastępcy Burmistrza,
 2. Sekretarza, 
 3. Skarbnika,
 4. Straży Miejskie,
 5. Wydziału Zarządzania Majątkiem Architektury i Urbanistyki,
 6. Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 7. Audytora Wewnętrznego,
 8. Samodzielnego stanowiska ds. wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych,
 9. Samodzielnego stanowiska ds. strategii i rozwoju w zakresie środowiska,
 10. Spółek miejskich:
  a) Komunalnej Energetyki Cieplnej "Komec" sp. z o.o.,
  b) Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
  c) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" sp. z o.o.,
  d) Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

IV. Burmistrz pełni funkcję Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia akcjonariusza / udziałowca w spółkach, w których Miasto ma akcje / udziały. Burmistrz może sprawować te funkcje za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli.

 

true

 ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA – Marek Olszewski

 

I. Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn:

 1. wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza,
 2. sprawuje funkcje Burmistrza w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
 3. współdziała z Radą Miejską oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania,

II. Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta:

 1. Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, 
 2. Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej,
 3. Wydziału Rozwoju Miasta,
 4. Jednostek organizacyjnych miasta:
  a) Kętrzyńskiego Centrum Kultury,
  b) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
  c) Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
  d) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  e) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  f) Środowiskowego Domu Samopomocy,
  g) Szkoły Podstawowej Nr 1,
  h) Szkoły Podstawowej Nr 3,
  i) Szkoły Podstawowej Nr 4,
  j) Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
  k) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego "Malinka",
  l) Żłobka Miejskiego,
  ł) Miejskiego Przedszkola Integracyjnego "Smerfowa Kraina",
  m) Żłobka Miejskiego nr 2.
 

SEKRETARZ MIASTA - Halina Kuriata
 

I. Sekretarz Miasta Kętrzyna zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania i sprawnego działania Urzędu oraz prawidłowego wykonywania zadań.

II. Do zadań Sekretarza należy w szczególnosci.
sprawowanie nadzoru nad oragnizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz kierowanie obiegiem dokumnetów i trybem załatwiania spraw wpływających do Burmistrza,
nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji i zapytań radnych,
organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpoatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji,
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na sesje Rady,
koordynacja realizacji zadań wynikających z aktów prawnych Rady i Burmistrza,
nadzór nad gospodarką i mieniem Urzędu,
nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,
prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Burmistrza

III. Sekretarz nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

IV. Sekretarz upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w zakresie swych kompetencji o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przez Burmistrza.

SKARBNIK MIASTA – Kamila Wybraniec

I. Skarbnik Miasta zapewnia prawidłową realizację budżetu Miasta.

II. Skarbnik nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta objęte budżetem.

III. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Miasta poprzez koordynację, kontrolę i instruktaż w zakresie planowania i realizacji komunalnej gospodarki finansowej przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta oraz:
nadzoruje opracowywanie projekt budżetu Miasta,
nadzoruje wykonywanie budżetu i jego zmiany,
nadzoruje prace dotyczące sporządzania okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonywania budżetu,
nadzoruje gospodarkę finansową Miasta (w tym jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem), ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
nadzoruje prowadzenie rachunkowości,
nadzoruje przestrzeganie zasad wynikających z dokumentacji opisującej politykę rachunkowości,
nadzoruje wykonywanie obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta,
dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych dotyczących zarządu mieniem komunalnym, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych oraz informuje Radę i Regionalną Izbę Obrachunkową o odmowie złożenia kontrasygnaty.

IV. Skarbnik bezpośrednio nadzoruje Wydział Zarządzania Finansami Miasta, Biuro Centrum Usług Wspólnych.