Przejdź do treści strony

INFORMACJA W SPRAWIE POJEMNIKÓW NA POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI oraz pojemników na popiół

Uwzględniając prośby i uwagi mieszkańców, do 1 października 2020 r. otrzymają Państwo pojemnik na pozostałości po segregacji, który zastąpi worek koloru czarnego.
W związku z tą reorganizacją, zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów. Pozostałości po segregacji będą odbierane co dwa tygodnieOdpady biodegradowalne (BIO) odbierane będą nadal raz w tygodniu. Pozostałe frakcje w systemie workowym będą odbierane jak dotychczas czyli: papier, tworzywa sztuczne i metale co dwa tygodnie i szkło raz w miesiącu.

Na wytwarzającym odpady ciąży obowiązek zapewnienia miejsca w celu ich gromadzenia, do czasu odbioru przez uprawnioną firmę oraz utrzymanie pojemników w czystości. Odbierane są tylko worki z logo PGK „Komunalnik” z uwagi na podrzucanie odpadów niepodlegających odbiorowi. Odpady nienormatywne, niemieszczące się w workach lub gromadzone w workach innych niż te, które udostępnia firma odbierająca odpady, należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie. W przypadku braku worków lub niewystarczającej ilości, proszę zgłaszać do PGK „Komunalnik” tel. 89 752 56 66 lub odebrać worki osobiście przy
ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie.

Do pojemnika na odpady biodegradowalne  należy wrzucać odpady luzem (bez worków lub jednorazówek).

W segregacji BIO można używać opakowań biodegradowalnych, tylko posiadających odpowiedni certyfikat i oznaczonych odpowiednim symbolem lub worków papierowych. Zakup worków biodegradowalnych leży po stronie wytwarzającego odpady.

 

W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami na terenie Kętrzyna, z osiedli domków jednorodzinnych zostały usunięte ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów. W tych miejscach pozostały jedynie pojemniki na popiół. Mieszkańcy nie przestrzegają zasad segregacji i do pojemników na popiół wrzucają inne odpady oraz zaśmiecają odpadami teren wokół nich. Jest to zabronione. W wyniku takich działań mieszkańców, sukcesywnie będą usuwane ogólnodostępne pojemniki na popiół.

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym prosimy, aby mieszkańcy, którzy potrzebują pojemnik na popiół, zgłaszali Spółce PGK „Komunalnik” potrzebę jego otrzymania. Deklarację taką będzie można złożyć w miesiącu wrześniu, podczas dostarczania mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej pojemników do gromadzenia pozostałości po segregacji.

Powyższe informacje są niezbędne do ustalenia ilości pojemników, które należy kupić   mieszkańcom  Kętrzyna.

INFORMACJA W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Burmistrz Miasta Kętrzyn przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i kopię tego dokumentu przesłać lub dostarczyć do Urzędu Miasta Kętrzyn.

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 w/w ustawy.

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmu z informacjami dotyczącymi segregacji odpadów w Kętrzynie

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o.

Linki do harmonogramu:

https://www.komunalnikketrzyn.pl/papier-tworzywa-sztuczne-szklo-i-pozostalosci/

https://www.komunalnikketrzyn.pl/odpady-biodegradowalne/

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zapraszamy Państwa na krótki film instruktażowy dotyczący prawidłowej segregacji odpadów

Segragacja bez tajemnic

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o segregacji odpadów.

Pytania i odpowiedzi

Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • edukacja ekologiczna w powyższym zakresie,
 • jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).
Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu,

Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące sortowania śmieci?

Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie nowy Jednolity System Segregowania Odpadów (JSSO) na terenie całego kraju. Od tego czasu odpady komunalne będą podzielone na cztery główne frakcje oraz odpady zmieszane:
Podział na:

 • papier (kolor niebieski)
 • metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
 • opakowania szklane (kolor zielony*)
 • odpady „BIO”- biodegradowalne (kolor brązowy)
 • odpady zmieszane

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

 • szkło bezbarwne (kolor biały),
 • szkło kolorowe (kolor zielony).

Co należy wrzucać do pojemnika na papier?

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki i worki papierowe,
 • papier pakowy.

Do pojemnika na papier NIE powinno się wrzucać:

 • papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego,
 • papieru powlekanego folią i kalki,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
  tapet,

Co należy wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne?

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • aluminiowe puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
  folia aluminiowa,
 • kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
   

Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale NIE powinno się wrzucać:

 • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Co należy wrzucać do pojemnika na opakowania szklane?

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Do pojemnika na szkło NIE powinno się wrzucać:

 • szkła stołowego – żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • szkła kryształowego,
 • reflektorów,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometrów i strzykawek,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Co należy wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne?

 

 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty i skoszona trawa,
 • trociny i kora drzew,
 • owoce, warzywa itp.,
 • niezaimpregnowane drewno,
 • resztki jedzenia.

Do odpadów „zielonych” – roślinnych NIE powinno się wrzucać:

 • kości zwierząt,
 • mięsa i padliny zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Co należy wrzucać do odpadów zmieszanych?

 • Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne. Ale nie wszystko powinno tam trafić…

Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:

 • odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.;
 • elektrośmieci,
 • odpadów gabarytowych.

Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Należy unikać wrzucania papieru silnie zabrudzonego do pojemnika na papier.

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie powinno się myć opakowań. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody.
Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody.
Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Do pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztucznych.

Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów i wspólnie ponoszą odpowiedzialność za segregację. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest dla wszystkich mieszkańców bloku opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane).

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.

Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Śmieci wykonane z gumy czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.

Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Każda gmina powinna wskazać mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci i innych problematycznych odpadów. To możliwość legalnego pozbycia się śmieci, z którymi teraz nie wiadomo, co zrobić (zużyte baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe, wielkogabaryty itp.). Odpady te należy dostarczyć do punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK, ul. Budowlana 1.

Gdzie wrzucić ?

Nie wiesz gdzie wrzucić dany rodzaj odpadów?

Znajdź na poniższej liście alfabetycznej przedmiot lub rodzaju odpadów i sprawdź, do którego pojemnika go wyrzucić.

LISTA ALFABETYCZNA

A

artykuły higieniczne

zmieszane

aluminiowe puszki po piwie

metale,tworzywa

aluminiowe puszki po sokach

metale,tworzywa

B

butelka po oleju roślinnym

metale,tworzywa

butelki i słoiki po napojach i żywności

szkło

bezbarwne słoiki

szkło

C

 

ceramika, doniczki, porcelana, fajans, kryształy

zmieszane

czasopisma

papier

D

drewno impregnowane

zmieszane

F

folie

metale,tworzywa

folia aluminiowa

metale,tworzywa

fusy po kawie, herbacie bez torebek

biodegradowalne

G

gałęzie drzew i krzewów

biodegradowalne

gazety i czasopisma

papier

garnki

metale,tworzywa

K

kapsle

metale,tworzywa

karton po napojach

metale,tworzywa

karton po mleku

metale,tworzywa

karton po soku

metale,tworzywa

katalogi, ulotki, prospekty

papier

kaseta magnetofonowa

zmieszane

klawiatura

PSZOK

komórka

PSZOK

kości zwierząt

zmieszane

kwiaty, kwiatki

biodegradowalne

koperta

papier

kryształy

zmieszane

L

lakier do paznokci

zmieszane

lampki choinkowe

PSZOK

lampy

PSZOK

liście

biodegradowalne

lustro

zmieszane

ładowarka

PSZOK

M

maszynka do golenia jednorazowa

zmieszane

metale kolorowe

metale,tworzywa

N

nabiał

zmieszane

naboje do piór

zmieszane

nakrętki

metale,tworzywa

notatniki

papier

niezaimpregnowane drewno

biodegradowalne

O

obierki

biodegradowalne

odchodów zwierząt

zmieszane

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

metale,tworzywa

odzież

zmieszane

okulary

zmieszane

odpadki warzywne i owocowe

biodegradowalne

odchody zwierząt

zmieszane

opakowania po kosmetykach

metale,tworzywa

opakowania po chemii gospodarczej

metale,tworzywa

opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania)

metale,tworzywa

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

papier

opakowania tekturowe

papier

opakowanie po paście do zębów

metale,tworzywa

opakowania po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

PSZOK

P

papier pakowy

papier

papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

papier

papierosy, niedopałki

zmieszane

pampersy

zmieszane

papier faksowy

zmieszane

papier lakierowany i powleczony folią

zmieszane

papier tłusty lub zabrudzony

zmieszane

papier toaletowy

zmieszane

paragony (rachunki)

zmieszane

pieluchy jednorazowe, innych materiałów higienicznych

zmieszane

plastikowe worki

metale,tworzywa

plastikowe opakowania po produktach spożywczych

metale,tworzywa

plastikowe reklamówki

metale,tworzywa

plastikowe torby

metale,tworzywa

plastikowe zabawki

zmieszane

płyty wiórowe i pilśniowe MDF

PSZOK

podpaski

zmieszane

pojemniki po środkach ochrony roślin

PSZOK

porcelana

zmieszane

prezerwatywy

zmieszane

puszki i pojemniki po farbach i lakierach

PSZOK

puszki po konserwach

metale,tworzywa

puszki po paście do butów

metale,tworzywa

R

resztki jedzenia

zmieszane

resztki mięsa, zup mięsnych

zmieszane

resztki ryb

zmieszane

ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne

zmieszane

rośliny doniczkowe

biodegradowalne

S

sadzonki roślinne

biodegradowalne

skorupki jaj

biodegradowalne

skoszoną trawę

biodegradowalne

skórki po owocach

biodegradowalne

styropian opakowaniowy

metale,tworzywa

szklane opakowania po kosmetykach

szkło

szkło żaroodporne

zmieszane

T

tablet

PSZOK

tacki po jedzeniu

zmieszane

tampony

zmieszane

talerze

zmieszane

torby i worki papierowe

papier

trociny i kora drzew

biodegradowalne

tusze do drukarek

PSZOK

U

ubrania

zmieszane

ulotki reklamowe

papier

W

waciki

zmieszane

wkład do długopisu

zmieszane

Z

zakrętki od butelek

metale,tworzywa

zakrętki od słoików

metale,tworzywa

zastawa stołowa

zmieszane

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych

zmieszane

zeszyty i książki

papier

ziemia i kamienie

PSZOK

znicze z zawartością wosku

zmieszane

zużyty sprzęt elektronicznego i AGD

PSZOK

zużyte baterie i akumulatory

PSZOK

zużyty worek z odkurzacza

zmieszane

zwiędłe kwiaty

biodegradowalne

żarówki i świetlówki

PSZOK

żelazko

PSZOK

żwir dla kota

zmieszane

Chcesz wiedzieć więcej na temat segregacji? Zadaj nam pytanie

* Pole obowiązkowe