Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ulicy Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn

Kętrzyn, dnia 10.10.2023 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwały nr LXXVII/574/2023 z 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ulicy Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego oraz do prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kętrzyn.


Wnioski mogą być wnoszone:
− w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /280801/skrytka
− w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta Kętrzyn, pok. 203 lub 204,
w terminie do dnia 6 listopada 2023 r.


Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania/siedziby oraz adres poczty elektronicznej (o ile taki posiada), przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy wraz ze wskazaniem, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Dodatkowo można podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.


Burmistrz Miasta Kętrzyn
/-/ Ryszard Niedziółka