Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Zawody Wędkarskie , III edycja Kętrzyński Street Fishing o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn”.

W dniu 13 marca 2024 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „Zawody Wędkarskie , III edycja Kętrzyński Street Fishing o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27 marca 2024 r., do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: s.szczudlo@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.