Przejdź do treści strony

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na realizację zadania publicznego pod tytułem „Warsztaty profilaktyczne w zakresie alkoholizmu oraz narkomanii dla dzieci i młodzieży w ŚOW TPD Kętrzyn”.

W dniu 09 listopada 2023 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko- Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie, na realizację zadania publicznego z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Przeciwdziałanie Narkomanii p.n. „Warsztaty profilaktyczne w zakresie alkoholizmu oraz narkomanii dla dzieci i młodzieży w ŚOW TPD Kętrzyn”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 17 listopada 2023 r.,  do Biura Obsługi Interesanta, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn  ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: s.szczudlo@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.