Przejdź do treści strony

Diety dla mężów zaufania - warunki przyznania i wypłaty

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa powyżej.

Zaświadczenie zawiera:

  1. imię i nazwisko męża zaufania;
  2. oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, której przewodniczący wydaje zaświadczenie;
  3. stwierdzenie, iż mąż zaufania spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety.

Diety - wypłata

Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Miasta Kętrzyn wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie, o którym mowa powyżej.

Wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania – do pobrania

Wnioski o wypłatę diety dla mężów zaufania będą przyjmowane od 16 października br. w Urzędzie Miasta Kętrzyn w godzinach pracy Urzędu.