Przejdź do treści strony

Zarządzenie nr 125/2024 - w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej raportu o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2023 rok

Zarządzenie Nr 125 / 2024 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 29 maja 2023r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Kętrzynie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za rok 2023.

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024, poz. 609, poz. 721) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kętrzynie raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za rok 2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kętrzynie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.

§ 3.

Zarządzenie wykona Sekretarz Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
(-) Karol Lizurej

Sporządziła:
Halina Kuriata