Przejdź do treści strony

Uwaga - informacja w sprawie ogniska ptasiej grypy

Informujemy, że w związku z wykryciem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Parcz (gm. Kętrzyn), Wojewoda Warmińsko-Mazurskie wydał Rozporządzenie Nr 16 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), ustanawiając obszary objęte ograniczeniami.

uwaga ptasia grypa. poniżej kura

Za obszar zagrożony uważa się Miasto Kętrzyn w związku z powyższym, nakazuje się:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;

2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

4) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

5) oznakowanie obszaru, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów, na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.