Przejdź do treści strony

Ogłoszenie kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje, że Straż Miejska w Kętrzynie w grudniu 2023r. przeprowadzi kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kontroli będą poddane nieruchomości położone przy ulicy: Kasprowicza, Kraszewskiego, Nowe Osiedle, Sienkiewicza, Rynkowa w Kętrzynie. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn
/-/ Ryszard Niedziółka