Przejdź do treści strony

LXXXII sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie - porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

LXXXII sesja

Rady Miejskiej w Kętrzynie,

odbędzie się w dniu 29 lutego 2024r. (czwartek) o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kętrzynie za 2023r.
4. Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych na 2024r.
5. Informacja o współpracy miasta Kętrzyn z miastami partnerskimi w 2023r.
6. Przyjęcie informacji z wykonania robót publicznych za 2023r.
7. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta Kętrzyn z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego ( HPV) za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
8.2 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2024.
8.3 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ulicach Rynkowej i Nasiennej w Kętrzynie.
8.4 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Ogrodową i granicą administracyjną miasta Kętrzyn.
8.5 przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8.6 uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
8.7 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2024.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
10. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
11. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
15. Przyjęcie protokołu z LXXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 1 lutego 2024r.
16. Zamknięcie LXXXII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina


Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
- 26.02.2024r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie - 27.02.2024r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
- 28.02.2024r., Ratusz Miejski, godz. 15.30