Przejdź do treści strony

LXXXI sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie - porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

LXXXI sesja

Rady Miejskiej w Kętrzynie,

odbędzie się w dniu 1 lutego 2024r. (czwartek) o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Informacja o działalności Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kętrzynie za 2023 rok.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniami komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5.2 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki przez Gminę Miejską Kętrzyn.
5.3 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
5.4 zakończenia realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023 – 2024.
5.5 utworzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
5.6 dopłat dla taryfy grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Mieście Kętrzyn.
5.7 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
5.8 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kętrzyn na lata 2024-2026.
5.9 udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin "Barcja" w Kętrzynie na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż – Parcz – I etap”.
5.10 zmiany uchwały Nr LXXX/607/2023 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024 – 2036.
5.11 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2024.
6. Podjęcie stanowiska w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2024r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z działalności w IV kwartale 2023 roku.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2023r.
15. Zamknięcie LXXXI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
- 29.01.2024r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie - 30.01.2024r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
- 31.01.2024r., Ratusz Miejski, godz. 15.30