Przejdź do treści strony

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie zgłaszania zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024r. wyborami Samorządowymi 2024.

Burmistrz Miasta Kętrzyn informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024r. wyborami Samorządowymi 2024.
I. Z bezpłatnego transportu mogą skorzystać:
a) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
b) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
Transport zorganizowany będzie:
1) z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców,
2) z lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.
II. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
III. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.
IV. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) nazwisko i imię (imiona) wyborcy i opiekuna;
b) numer PESEL wyborcy i opiekuna;
c) miejsce zamieszkania
d) wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;
e) numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyborcy.


Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 kwietnia 2024r. do godz. 15.00 na załączonym do niniejszego Komunikatu druku.
Zgłoszenia należy dokonać w godzinach pracy Urzędu, w jednej z poniższych form:
- pisemnie: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 - Biuro Obsługi Interesanta
- telefonicznie: 89 752 05 30, 89 752 05 07
- w formie elektronicznej:
EPUAP: skrzynka odbiorcza Urzędu Miasta Kętrzyn,
e-mail: e.marcinowska@miastoketrzyn.pl ; u.matukiewicz@miastoketrzyn.pl


Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania
(5 kwietnia). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na trzy dni przed dniem głosowania.


Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miasta oraz na stronie:
https://bip.miastoketrzyn.pl/10201/2377/Wybory_samorzadowe_w_2024_r/


Burmistrz Miasta Kętrzyn
(-) Ryszard Niedziółka