Zaznacz stronę

Straż miejska

 

 

Grafika na zielonym tle umieszczono komunikat o treści: STRAŻ MIEJSKA w KĘTRZYNIE ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn, JESTEŚMY DO OCHRONY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I PEŁNIMY SŁUŻEBNĄ ROLĘ WOBEC SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, POTRZEBUJESZ POMOCY, PORADY - ZADZWOŃ ! TEL. 89 752 05 10. Na grafice znajduje się herb Miasta Kętrzyn, emblemat Straży Miejskiej w Kętrzynie oraz logo Miasta Kętrzyn.

Do zadań straży należy w szczególności:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o  ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu
i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do obowiązków strażnika należy:

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także
w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

 

GRAFIKA NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ KOMUNIKAT: 477351229 TELEFON OBYWATELSKI, CZYNNY OD 8 DO 22 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W POZOSTAŁE DNI NAGRASZ WIADOMOŚĆ NA AUTOMATYCZNEJ SEKRETARCE. KORZYSTAJ GDY: COŚ W MIEŚCIE NIE DZIAŁA. JEST BRUDNO, MASZ UWAGI DO PRZEKAZANIA, NIE KORZYSTAJ GDY JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZESTĘPSTWA LUB KTOŚ POTRZEBUJE POMOCY - WÓWCZAS DZWOŃ POD 112

 

obrazek przedstawia palącą się trawę a a tym znak stop.

 

PROBLEM WYPALANIA TRAW NARASTA. STRAŻ MIEJSKA APELUJE I RUSZA Z KONTROLAMI

Wypalanie traw jest niedozwolone – przypomina i apeluje Straż Miejska w Kętrzynie. Wraz z nastaniem ciepłych dni – wczesną wiosną dochodzi do powstania pożarów, które związane są z wypalaniem traw oraz pozostałości roślinnych nagromadzonych w związku z porządkowaniem terenu po okresie zimowym. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) o odpadach zabrania się spalania odpadów zielonych. Osoba, która spala odpady zielone w ogródku lub na działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500,00 zł. 

– Na razie prosimy o niewypalanie traw oraz pozostałości roślinnych na terenie ogródków działkowych i prywatnych posesjach przydomowych, ale będziemy też nakładać kary. – mówi Mirosław Dworak, komendant Straży Miejskiej w Kętrzynie. – Wbrew obiegowej opinii nie przynosi ono żadnych pozytywnych skutków, a jedynie szkody – dodaje komendant.

Poza tym wypalanie traw ma zgubny wpływ na środowisko. W jego następstwie giną zwierzęta oraz mikroorganizmy niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej. Wypalanie nawet jednorazowe, obniża wartość plonów oraz powoduje jałowienie ziemi, zadymia drogi publiczne do tego stopnia, że staje się także przyczyną groźnych wypadków.

Pamiętajmy, że odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy powinny być kompostowane na własnej działce lub deponowane w pojemnikach na odpady biodegradowalne.