Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Kętrzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.miastoketrzyn.pl.

DATY PUBLIKACJI I OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-12

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
– nagrania z posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– brak alternatywnych opisów oraz tytułów zdjęć i obrazków,
– wybrane dokumenty publikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wyłączenia

  • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Materiały multimedialne zamieszczone na stronie przed 23 września 2020 r. zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Materiały i treści archiwalne nie wykorzystywana do bieżących zadań zamieszczone przed 23 września 2019 roku i nie poddane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI ORAZ METODA PRZYGOTOWANIA

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE ZWROTNE ORAZ NA TEMAT PROCEDURY DOT. SKARG.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Marcinkiewicz.
E-mail: dostepnosc@miastoketrzyn.pl
Telefon: 89 752 05 66
Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Kętrzyn
Adres: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
E-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl
Telefon: 89 752 05 20
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Lokalizacje Urzędu Miasta w Kętrzynie:
Wojska Polskiego 11
Plac Piłsudskiego 1 (Urząd Stanu Cywilnego – Biuro Ludności oraz Biuro Rady Miejskiej w Kętrzynie)

Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 11

Do budynku prowadzi wejście główne z boku budynku od strony ul. Wojska Polskiego 11. Przed wejściem znajdują się schody. Dla osób poruszających się na wózkach po lewej stronie wejścia znajduje się pochylnia o optymalnym stopniu nachylenia. Przy wejściu głównym po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, którą przywołuje się pracownika Urzędu Miasta Kętrzyn. Budynek posiada również drugie wejście usytuowane z tyłu budynku, do którego prowadzą schody.
Przy głównym wejściu do Urzędu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada windy.
Obsługa wszystkich osób mających problemy w poruszaniu się między kondygnacjami Urzędu realizowana jest przez pracowników Biura Obsługi Interesantów znajdującego się na parterze budynku. Pracownik Biura Obsługi Interesanta prosi merytorycznego pracownika innego wydziału, aby zszedł i obsłużył interesanta.
Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się zestaw wypoczynkowy, gdzie można poczekać na merytorycznego pracownika.
Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów.
Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na schodach pomiędzy piętrami początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem.
W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Urząd Miasta Kętrzyn Plac Piłsudskiego 1

Do budynku prowadzi wejście główne od strony Placu Piłsudskiego 1. Przed wejściem znajdują się schody. Budynek posiada drugie wejście z prawej strony, gdzie znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W pobliżu budynku od strony ul. Powstańców Warszawy znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.