Zaznacz stronę

LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

 

 

LXXIII sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023r. (czwartek) o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad – zgłoszenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Analiza pomocy społecznej i polityki prorodzinnej za 2022r.
4. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn za rok 2022.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LII/282/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
5.2 zaliczenia ulicy Harcerskiej w Kętrzynie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
5.3 zmiany uchwały nr XL/250/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
5.4 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”.
5.5 powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
5.6 zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
5.7 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
5.8 rozpatrzenia wniosku członków byłego Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego w sprawie rewitalizacji parku ekologicznego w Kętrzynie, przy ul. Marii Curii-Skłodowskiej.
5.9 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Kętrzynie z dnia 28 kwietnia 2023r., doręczonej w dniu 8 maja 2023r., na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie nr LVI/419/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01 sierpnia 2022 r. poz. 3452 ) wraz z odpowiedzią na skargę.
5.10 przyjęcia wyniku kontroli Komisji Rewizyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli przeprowadzonych w I kwartale 2023 roku
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 kwietnia 2023r.
15. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 kwietnia 2023r.
16. Zamknięcie LXXIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

 

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 29.05.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie – 30.05.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 31.05.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30