Zaznacz stronę

LXXII Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn 

 

 

LXXII sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023r. (czwartek) o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad – zgłoszenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Ocena zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości za 2022r.
4. Informacja o stanie ochrony zdrowia w mieście Kętrzyn.
5. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych za 2022 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 przyjęcia do realizacji aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2038.
6.2 zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
6.3 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
6.4 rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie lekarzy okulistów na Narodowy Fundusz Zdrowia w Kętrzynie.
6.5 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli.
6.6 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
6.7 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.: „Kontrola wydatków Kętrzyńskiego Centrum Kultury, Muzeum oraz Biblioteki Publicznej w 2022 r.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 marca 2023r.
15. Zamknięcie LXXII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 24.04.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie – 25.04.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 26.04.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30