Zaznacz stronę

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn
w granicach administracyjnych miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie wyłożony w dniach
od 7 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11,
pok. 204 w godzinach pracy Urzędu, a także zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r.
o godzinie 1500 w sali nr 108 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kętrzyna.

Uwagi mogą być wnoszone z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2023 r.:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, 11‑400 Kętrzyn,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, sala nr 108.

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

 / – / Ryszard Niedziółka

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia