Zaznacz stronę

LXX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

LXX Sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 30 marca 2023r. (czwartek) o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad – zgłoszenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Informacja dotycząca założeń programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.
4. Przyjęcie planu robót publicznych na 2023 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn za okres od 1 lipca 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.
6. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta Kętrzyn z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2023.
7.2 przyjęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn do wykonania w roku 2023 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
7.3 zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” oraz nadania jej statutu.
7.4 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2024 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
7.5 zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
7.6 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
7.7 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.: „Kontrola celowości wydatków Urzędu Miasta w Dz.750, rozdz. 750023 § 4170 w latach 2019-2022.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
10. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
11. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
15. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 23 lutego 2023r.
16. Zamknięcie LXX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 27.03.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie – 28.03.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 29.03.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30