Zaznacz stronę

LXIX sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

herb miasta kętrzyna

 

 

 

LXIX sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 23 lutego 2023r. (czwartek)
o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kętrzynie za 2022r.
4. Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych na 2023r.
5. Informacja o współpracy miasta Kętrzyn z miastami partnerskimi w 2022r.
6. Przyjęcie informacji z wykonania robót publicznych za 2022 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie za IV kwartał 2022r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1 uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
8.2 zmiany uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
8.3 ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 208124N ulicy Ogrodowej.
8.4 określenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Kętrzyn.
8.5 udzielenia pomocy finansowej dla Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
8.6 zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
8.7 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
8.8 rozpatrzenia wniosku o poparcie przez Radę Miejską w Kętrzynie petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury skierowanej do Ministra Infrastruktury.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
10. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
11. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
15. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2023r.
16. Zamknięcie LXIV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 20.02.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie – 22.02.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 21.02.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30