Zaznacz stronę

Wokół Jeziora Kętrzyńskiego

Wokół Jeziora Kętrzyńskiego…

Realizacja projektu PR/1/073/2018 trwa już ponad dwa lata. W tym czasie wykonano szereg działań środowiskowych realizujących główny cel projektu jakim jest poprawa warunków czystości zbiorników wodnych.

Wokół Jeziora Kętrzyńskiego została wykonana kanalizacja deszczowa, dzięki której zanieczyszczenia z jezdni nie trafiają już do zbiornika. Z ulicy T. Kościuszki, A. Asnyka i sąsiednich ulic wody opadowe odprowadzane są bezpośrednio do zbiorczego kolektora kanalizacji deszczowej. Z ulicy Szpitalnej, M. Kajki i sąsiednich ulic wody opadowe trafiają do jeziorka i dalej do zbiorczego kolektora kanalizacji deszczowej. W obu przypadkach wody opadowe czy też roztopowe zanim trafią do odbiorników są w odpowiedni sposób poczyszczone za pomocą osadników i separatorów substancji ropopochodnych.

Wykonany został operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód powierzchniowych, zgodnie z Planem zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacji dla obszaru zlewni Jeziora Kętrzyńskiego, który stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dofinansowanie na rekultywację Jeziora Kętrzyńskiego.

Wraz z wiosną ruszą kolejne prace nad Jeziorem Kętrzyńskim. W ramach projektu zostanie wykonany “zielony” napis Kętrzyn, którego konstrukcja w całości obsadzona zostanie roślinnością, ustawione zostaną ławki, leżaki oraz wykonane zostaną nowe nasadzenia roślin. Ażurowe rzeźby kwiatowe, nowe nasadzenia roślinne będą nie tylko tworzyć nowoczesny element przestrzeni miejskiej, ale będą miały pozytywny wpływ na środowisko i jego bioróżnorodność.

Zagospodarowanie terenu wpłynie na poprawę funkcji tego obszaru, wpłynie pozytywnie na estetykę terenu, poprawę walorów środowiskowych i bioróżnorodność terenu wokół Jeziorka Kętrzyńskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 986 495,52 euro, a jego dofinansowanie opiewa na kwotę 1 787 845,96 euro.

 

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność  za treść niniejszego artykułu ponosi Gmina Miejska Kętrzyn i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.