Zaznacz stronę

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w granicach administracyjnych miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 13 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pok. 204 w godzinach pracy Urzędu, a także zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00 w sali nr 108 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie. 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kętrzyna. 

Uwagi mogą być wnoszone z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r.: 

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, 11400 Kętrzyn,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl, 
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, sala nr 108. 

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

/ – / Ryszard Niedziółka

 

Sporządziła:

Katarzyna Iwaniura

Podinspektor ds. planowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIK:

Treść ogłoszenia

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1)     administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miasto Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kętrzyn; 

2)     kontakt z inspektorem ochrony danych: Rafał Andrzejewski iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel: 504976690;

3)     dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Miasta Kętrzyna, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4)     odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)     dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6)     każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych oraz przenoszenia danych;

7)     każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8)     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku;

9)     każdy ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) w/w rozporządzenia.