Zaznacz stronę

LXVIII sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

 

 

LXVIII sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023r. (czwartek)
o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Informacja o działalności Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskie w Kętrzynie za 2022 rok.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniami komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programów: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.
5.2 zmiany uchwały Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5.3 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Kętrzyn.
5.4 zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 z dnia 13 października 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyn.
5.5 zmiany uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
5.6 zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
5.7 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
5.8 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
6. Podjęcie stanowiska w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2023r.
7. Podjęcie stanowiska w sprawie niesłusznych roszczeń przedszkoli niepublicznych za lata 2009-2016.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.: Kontrola celowości i zasadności umów z zewnętrznymi podmiotami, zawieranych przez GMK w latach 2019-2021 na realizację zadań gminy poprzez badanie losowo wybranej przez Komisję Rewizyjną próby, nie mniej niż 50 umów”.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
10. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
11. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
15. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2022r.
16. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 9 stycznia 2023r.
17. Zamknięcie LXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina
Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 23.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie – 24.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 25.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30