Zaznacz stronę

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SPORTOWE I NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW, INSTRUKTORÓW I TRENERÓW

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza nabór wniosków na stypendia sportowe i nagrody dla zawodników, instruktorów i trenerów. Szczegółowe zasady naboru wniosków określa Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LIV/318/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.

Wnioski należy złożyć do dnia 31 grudnia 2022 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Miasta ul. Wojska Polskiego 11 w Biurze Obsługi Interesantów (parter).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego jest spełnienie kryteriów zawartych w uchwale oraz złożenie odpowiedniego wniosku (załączniki do uchwały). 

  1. Uprawnionym do pobierania stypendium jest mieszkaniec Kętrzyna, który spełnia łącznie następujące kryteria:
  • Czynnie uprawia określoną dyscyplinę sportową, mającą znaczenie dla Gminy Miejskiej Kętrzyn określoną w 3 uchwały;
  • Osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  • Przestrzega obowiązujących norm społecznych i wywiązuje się nienagannie ze swoich powinności jako sportowiec.

 

  1. Do złożenia wniosku o przyznanie lub pozbawienie stypendium uprawniony jest:

1) uczniowski klub sportowy lub klub sportowy będący stowarzyszeniem kultury fizycznej lub posiadający inną formę podmiotowości prawnej,

2) właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie sportu,

3) osoba posiadająca uprawnienia instruktorskie lub trenerskie,

4) pełnoletni zawodnik,

5) rodzic lub opiekun prawny, jeżeli zawodnik jest pełnoletni.

  1. Do złożenia wniosku o przyznanie nagrody może wystąpić w szczególności:
  • Klub sportowy, w tym działający w formie stowarzyszenia,
  • Właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie sportu,
  • Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie,
  • Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn.

 

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

/-/ Ryszard Niedziółka

Więcej informacji na temat stypendium sportowego można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych (pokój 301 w Urzędzie Miasta Kętrzynie) tel. 089 752 05 66.

W załączeniu wnioski  do pobrania:

Wniosek na nagrodę

Wniosek na stypendium sportowe – dyscyplina indywidualna

Wniosek na stypendium sportowe – dyscyplina zespołowa