Zaznacz stronę

LXIV sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

LXIV sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 24 listopada 2022r. (czwartek) o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1 zmiany uchwały nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
3.2 wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
3.3 zmiany uchwały NR LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn.
3.4 zmiany uchwały Nr XLV/325/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
3.5 przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok”.
3.6 wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.7 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.
3.8 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
3.9 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
3.10 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
3.11 odwołania radnej Zofii Waszkiewicz ze składu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.12 zmiany uchwały nr II/14 /2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 3 grudnia 2018 r w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.: Kontrola sposobu rozpatrywania i załatwiania wniosków radnych, składanych do Burmistrza Miasta w 2021 roku, poprzez badanie losowo wybranej przez Komisję Rewizyjną próby, nie mniej niż 50 wniosków z 2021 roku”.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Informacja Burmistrza Miasta z przebiegu procesu budowy mieszkań przez spółkę KZN –Północ.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z przebiegu wizyty w mieście partnerskim Wesel.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 października 2022r.
15. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 7 listopada 2022r.
16. Zamknięcie LXIV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 21.11.22, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie – 22.11.22, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 23.11.22, Ratusz Miejski, godz. 15.30