Zaznacz stronę

Prace nad rocznym Programem Współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi

Prace nad rocznym programem współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowym
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2023

Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok”.
Uwagi w formie pisemnej prosimy kierować na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.miastoketrzyn.pl zakładka organizacje pozarządowe – programy
współpracy lub w siedzibie Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 pok. nr 306, w jednym z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach 7.00 – 15.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.30 – 15.30 od wtorku do piątku w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11),
2) drogą elektroniczną na adres email: k.kopec@miastoketrzyn.pl ,
3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,

Termin na wyrażenie opinii do dnia 26 września 2022 r.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Kętrzyn, partnerów
społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie konsultacji społecznych

Roczny Program Współpracy na rok 2023

formularz poprawkowy do programu