Zaznacz stronę

LIX sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

LIX sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 8 września 2022r. (czwartek) o godz. 12.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2022 r.
4. Okresowa ocena realizacji zadań w ramach robót publicznych.
5. Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kętrzyn za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
6.2 wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie.
6.3 zmiany uchwały Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Kętrzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wykonywania zadań własnych obejmujących gospodarkę nieruchomościami Gminy Miejskiej Kętrzyn.
6.4 przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania zimowego, w sezonie 2022-2023, dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyna.
6.5 zmiany Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
6.6 nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Kętrzyn.
6.7 udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Barcja” w Kętrzynie na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – I etap”.
6.8 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
6.9 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie za II kwartał 2022r.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2022r.
15. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2022r.
16. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej z dnia z dnia 18 sierpnia 2022.
17. Zamknięcie LIX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kętrzynie:
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – 5.09.22 r. , godz. 14.00, Ratusz Miejski
Komisja Gospodarki Komunalnej – 6.09.22 r., godz.14.00, Ratusz Miejski
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów, 7.09.22 r., godz. 14.00, Ratusz Miejski