Zaznacz stronę

Ważne informacje dla beneficjentów projektu Granty PPGR!

Gmina Miejska Kętrzyn zwraca się do wszystkich osób, których wnioski w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zostały pozytywnie zweryfikowane, o dostarczenie  niezbędnych danych do przygotowania umowy darowizny w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Formularz Informacji rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia (załączony do niniejszego komunikatu) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Kętrzyn w terminie do dnia 15 października 2022r. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Granty PPGR” z podaniem imienia i nazwiska Wnioskodawcy (rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń).

Do formularza należy dołączyć oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub odpis postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego opiekuna(nie dotyczy osób, które w dniu składania wniosku o przyznanie dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego ukończyły 18 rok życia).

W przypadku, gdy dziecko na które rodzic składał oświadczenie w trakcie trwania projektu uzyskało pełnoletność, umowa darowizny będzie podpisywana z uczniem pełnoletnim, a nie z rodzicem. W takiej sytuacji nie ma konieczności dostarczania aktu urodzenia dziecka bądź odpisu postanowienia SR ustanawiającego opiekuna, a dane w formularzu powinny dotyczyć pełnoletniego ucznia.

 Jeżeli ktoś złożył wniosek na więcej niż jedno dziecko, musi wypełnić poniższy formularz wraz z załącznikami dla każdego dziecka oddzielnie.

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Gmina Miejska Kętrzyn zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia.

Wobec powyższego Wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń) zobowiązany jest
do  zapoznania się z zamieszczoną procedurą monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego  oraz wzorem umowy darowizny.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej www.miastoketrzyn.pl (zakładka dla mieszkańców: https://www.miastoketrzyn.pl/dla-mieszkancow/ ), na której będziemy publikowali najnowsze informacje
na temat realizacji grantu, w tym terminy i zasady odbioru sprzętu komputerowego.

Załączniki:

załącznik Nr 1 do procedury monitorowania

wzór umowy darowizny

procedura monitorowania

formularz informacji rodzica opiekuna prawnego pełnoletniego ucznia