Zaznacz stronę

Ochrona zasobów wodnych w projekcie PR/1/073/2018

 

logo projektu flaga ue

 

Ochrona zasobów wodnych w projekcie PR/1/073/2018

W projekcie nr PR/1/073/2018 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa prowadzony jest szereg działań środowiskowych realizujących główny cel projektu jakim jest poprawa warunków czystości zbiorników wodnych. 

Wokół Jeziora Kętrzyńskiego została wykonana kanalizacja deszczowa, dzięki której zanieczyszczenia z jezdni nie trafiają już do zbiornika. Z ulicy T. Kościuszki, A. Asnyka i sąsiednich ulic wody opadowe odprowadzane są bezpośrednio do zbiorczego kolektora kanalizacji deszczowej. Z ulicy Szpitalnej, M. Kajki i sąsiednich ulic wody opadowe trafiają do jeziorka i dalej do zbiorczego kolektora kanalizacji deszczowej. W obu przypadkach wody opadowe czy też roztopowe zanim trafią do odbiorników są w odpowiedni sposób poczyszczone za pomocą osadników i separatorów substancji ropopochodnych.

W ramach projektu wykonana została także dokumentacja środowiskowa – operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na rekultywację wód powierzchniowych, zgodnie z Planem zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacji dla obszaru zlewni Jeziora Kętrzyńskiego oraz operaty wodnoprawne wraz  z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na legalizację wylotu urządzenia kanalizacyjnego i odprowadzanie wód opadowych wylotem w skarpie rowu przy ulicy Jaśminowej i na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem w skarpie rzeki Guber od strony ulicy Leśnej.

Powyższa dokumentacja wykorzystana będzie przy ubieganiu się o dofinansowanie na realizację dalszych działań ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. Zgodnie z Planem zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Kętrzyńskiego planowana jest w przyszłości rekultywacja jeziora.

Opracowany został także „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029”,  który przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn, uwzględniając pierwszorzędne kwestie związane z ochroną środowiska. Program w swej treści zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy, na podstawie której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji

W ramach projektu zorganizowany został również konkurs ekologiczny pn. „Dbajmy o nasze wody, bo to skarb przyrody”, którego tematem przewodnim był wpływ ochrony środowiska na zbiorniki wodne.  Dotychczasowe zadania zrealizowane w projekcie są jednym z etapów jakie gmina podejmuje na rzecz ochrony środowiska w naszym mieście. Działania w obszarze całej zlewni wpływają na stan wód powierzchniowych i podziemnych, dlatego ważna jest edukacja oraz podejmowanie działań, poprawiających stan wód w naszym mieście, gwarantując odpowiednią ich jakość dla przyszłych pokoleń.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 986 495,52 euro, a jego dofinansowanie opiewa na kwotę 1 787 845,96 euro.

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego artykułu ponosi Gmina Miejska Kętrzyn i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlajacy oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

ketrzyn z lotu ptaka