Zaznacz stronę

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w roku 2022 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie w roku 2022 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie uchwały Nr LII/282/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie  z dnia 29 września
2009 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXI/373/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XL/288/2021 z dnia 30 czerwca
2021 r.

Kwota przeznaczona na dotacje w roku 2022 –  150.000,00 zł.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków, położonego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności
do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem w roku 2022 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach powinny złożyć wnioski do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 1200
w Urzędzie Miejskim w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesanta.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 752 05 64.

Dotacje mogą być udzielone na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji i mogą obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 6. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 7. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
  dla zachowania tego zabytku;
 8. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie
  z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 9. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
  50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 10. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 11. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 12. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 13. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych
  o własnych formach krajobrazowych;
 14. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 15. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót
  przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w lit. a – n;
 16. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, przy czym każdorazowo wysokość dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn jest uzależniona od ilości złożonych wniosków oraz środków finansowych przyznanych w budżecie danego roku.

Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

Ubiegający się o udzielenie dotacji winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

 1. a) kosztorys (ofertowy lub inwestorski) planowanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
 2. b) harmonogram planowanych prac lub robót;
 3. c) wykaz prac wykonanych przy zabytku w okresie ostatnich pięciu lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie i źródeł ich finansowania;
 4. d) pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie lub program prac;
 5. e) oświadczenie o uzyskanych dotychczas środkach publicznych na dofinansowanie wyżej wymienionych prac
  lub robót w zabytku;
 6. f) oświadczenie o wnioskach o udzielenie dotacji złożonych do innych jednostek sektora finansów publicznych;
 7. g) oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej wnioskodawcy;
 8. h) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
 9. i) zgoda współwłaścicieli zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac;
 10. j) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
 11. k) dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Wnioski poprawne pod względem formalnym, będą oceniane według poniższych kryteriów:

 1. a) stan zachowania zabytku;
 2. b) wartość historyczna, naukowa bądź artystyczna zabytku oraz jego znaczenie dla Miasta Kętrzyn;
 3. c) wpływ planowanych prac lub robót na wartość zabytku;
 4. d) promowanie historii i dziedzictwa kulturowego Miasta Kętrzyn;
 5. e) dostępność obiektu dla społeczności;
 6. f) wysokość środków własnych;
 7. g) dotacje otrzymane od organów administracji publicznej i ich prawidłowe wykorzystanie.

Priorytetowo będą traktowane prace konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesów jego destrukcji.

 

Dotacje przyznaje Rada Miejska w Kętrzynie na wniosek Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Druki wniosków o udzielenie dotacji, jak również szczegółowe informacje o konkursie można pobierać ze strony internetowej Miasta Kętrzyn: www.miastoketrzyn.pl – oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11.

Publiczne Otwarcie Wniosków odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta
w Kętrzynie, sala nr 108.

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

/-/ Ryszard Niedziółka

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek PDF

Wniosek WORD