Zaznacz stronę

LVI sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

LVI sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022r. (czwartek)
o godz. 12.00, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, Pl. M.J.
Piłsudskiego 1, sala nr 6

 

 

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2021r.
3.1. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania za 2021r.
4. Rozpatrzenie przez Radę Miejską w Kętrzynie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021r. i podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kętrzyn.
4.1. przedstawienie przez Burmistrza Miasta Kętrzyn sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2021r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. odczytanie przez
Przewodniczącego rady opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Kętrzyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.
4.2. odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kętrzynie w sprawie wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2021r. oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2021r.
4.3. odczytanie przez Przewodniczącego rady opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
4.4. otwarcie dyskusji dotyczącej sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r. oraz
informacji o stanie mienia komunalnego.
4.5. dyskusja radnych,
4.6. zamknięcie w drodze głosowania dyskusji nad rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Kętrzyn za 2021r.
4.7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Kętrzyn za 2021r.
4.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania
budżetu miasta za 2021r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5.2. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP w Kętrzynie za udział w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
5.3. zmiany Uchwały Nr LVI/327/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela.
5.4. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
5.5. wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie.
5.6. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/402/2022 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2023 oraz wymagań, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego.
5.7. zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
5.8. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli wykonania budżetu za
2021r.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między
sesjami.
8. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
9. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
13. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 9 czerwca 2022r.
14. Zamknięcie LVI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 27.06.22r.,godz.12.00, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, sala
nr 6
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 28.06.22r., godz.12.00, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 29.06.22r., godz.12.00, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, sala nr 6