Zaznacz stronę

Działka pod budowę garażu przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 3/6 o pow. 35 m2, księga wieczysta OL1K/00043205/9, przeznaczonej pod budowę boksu garażowego przyległego do istniejącego zespołu garażowego wraz z udziałem 1/8 części w działce nr 3/4 o pow. 270 m2, księga wieczysta OL1K/00043204/2 stanowiącej plac manewrowy dla funkcjonowania zespołu garaży istniejących i garażu projektowanego do wybudowania. Obie działki położone są w obrębie 4 miasta Kętrzyn przy ulicy Bałtyckiej.

Cena wywoławcza  –  8 900,00zł       Wadium –  900,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 30 czerwca 2022 r., przy czym za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

Zgodnie z treścią ksiąg wieczystych nr OL1K/00043205/9 i nr OL1K/00043204/2 działki są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przedmiotowe działki objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą nr XLIV/244/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25.03.2009 r. Zgodnie z ustaleniami w/w planu, obie działki stanowią część obszaru oznaczonego symbolem MN-4 przeznaczonego na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z funkcją usługową jako towarzyszącą funkcji podstawowej, na których plan dopuszcza realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej m.in. takiej jak garaże. Zabudowa i zagospodarowanie terenu powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nabywca nieruchomości projektując jej zagospodarowanie winien uwzględnić istniejący drzewostan, ukształtowanie terenu oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych, a w razie potrzeby wykonać ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt. Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Proponowane terminy zagospodarowania nieruchomości:

rozpoczęcie budowy –  1 rok licząc od daty podpisania umowy sprzedaży,

zakończenie budowy – 2 lata licząc od daty podpisania umowy sprzedaży.

W celu zapewnienia dostępu zbywanej nieruchomości do drogi publicznej ul. Bałtyckiej zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Odpłatność za ustanowienie służebności dla sprzedawanej działki wynosi jednorazowo 246,00 zł brutto (w tym 46,00 zł podatek VAT).

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Miejska Kętrzyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium oraz opłata za służebność podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należności na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu na konto, z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,tel. 89-752-05-43.

Kętrzyn, dnia 30 maja 2022 r.

Załącznik:

Ogłoszenie o przetargu