Zaznacz stronę

Działka na sprzedaż przy ul. Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Mazowieckiej w Kętrzynie, oznaczonej jako działka gruntu

nr 251/10 o pow. 0,1856 ha, obręb 5, KW – OL1K/00027885/1.

Cena wywoławcza     –      85 000,00 zł            wadium    –    8 500,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT

w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.

Wadium należy wnosić w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Miasta w Kętrzynie nr 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 w terminie do 30 czerwca 2022 r., przy czym za datę wniesienia wadium

uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

Wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz określić jednoznacznie przedmiot przetargu.

Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Bolesława Limanowskiego w Kętrzynie. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest poprzez bezpośrednie położenie działki wzdłuż ulicy Bolesława Limanowskiego w Kętrzynie. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą nr XVI/113/99 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24.11.1999 r. Zgodnie

z ustaleniami w/w planu nieruchomość stanowi teren projektowanego parkingu obsługującego projektowane tereny usługowe, oznaczony symbolem DKp.

Nabywca nieruchomości projektując jej zagospodarowanie winien uwzględnić istniejący drzewostan, ukształtowanie terenu oraz istniejące sieci urządzeń podziemnych i nadziemnych,

a w razie potrzeby wykonać ich przebudowę własnym staraniem i na własny koszt. Przyłączenie nieruchomości do sieci urządzeń infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Proponowane terminy zagospodarowania nieruchomości:

  1. a) rozpoczęcie budowy – 2 rok licząc od daty podpisania umowy sprzedaży,
  2. b) zakończenie budowy – 5 lata licząc od daty podpisania umowy sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Miejska Kętrzyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

Cena nabycia ww. nieruchomości uzyskana w drodze przetargu łącznie z doliczonym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium podlegają zapłacie na konto Urzędu Miasta

w Kętrzynie przed zawarciem umowy sprzedaży. Za termin zapłaty uznaje się datę wpływu należności na konto Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie,

nie podlega zwrotowi i przepada. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni

od dnia zakończenia przetargu na konto, z którego dokonano wpłaty bądź na konto wskazane przez wpłacającego.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,

tel. 89-752-05-43.

Kętrzyn, dnia 27.05.2022 r.

 

Załącznik:

Ogłoszenie o przetargu