Zaznacz stronę

LIV sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

LIV sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022r. (czwartek) o godz. 13.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Ocena zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości za 2021r.
4. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych za 2021 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 przyjęcia przez Gminę Miejską Kętrzyn do wykonania w roku 2022 zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
5.2 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”.
5.3 wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kętrzynie herbu miasta w pieczęci okrągłej, wykonanej i stosowanej zgodnie z Uchwałą 18/IV/2003 Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003r.
5.4 zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
5.5 utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego – Kętrzyńskiego Domu Wsparcia oraz uchwalenia Statutu.
5.6 zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2023 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
5.7 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
5.8 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
5.9 rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Górnej w Kętrzynie dotyczącej budowy drogi miejskiej na ul. Górnej.
5.10 złożenia do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyjaśnień dotyczących postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały nr L/383/2022 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz ustalenia jej składu osobowego.
5.11 odwołania radnego Krystiana Aleksandra Abramowicza ze składu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.
5.12 zmiany uchwały nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.
5.13 przekazania skargi według właściwości.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
7. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
8. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
12. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2022r.
13. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej z dnia 5 kwietnia 2022r.
14. Zamknięcie LIV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 25.04..22r., godz.13.00, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 26.04..22r., godz.13.00, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 27.04..22r., godz.13.00, Ratusz Miejski, sala nr 6