Zaznacz stronę

LII sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

 

LII sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 31 marca 2022r. (czwartek)
o godz. 15.15, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6

 

 

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie planu robót publicznych na 2022r.
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28
stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Miejskiej Kętrzyn za okres od 1 lipca 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.
5. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kętrzyn za rok 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta Kętrzyn z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) za rok 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2022.
7.2 zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna.
7.3 ustanowienia roku 2022 – Rokiem Kętrzyńskiego Klubu Sportowego „Granica” Kętrzyn.
7.4 uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2022.
7.5 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/270/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie i nadania jej statutu.
7.6 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
7.7 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
7.8 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2022 rok.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac
między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2022r.
15. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej z dnia 3 marca 2022r.
16. Zamknięcie LII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 28.03.22r., godz.12.00, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 29.03.22r., godz.12.00, Ratusz Miejski, sala nr 6
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 30.03.22r., godz.12.00, Ratusz Miejski, sala nr 6