Zaznacz stronę

L sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

L sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 24 lutego 2022r. (czwartek) o godz. 16.00, w trybie zdalnym
z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kętrzynie za 2021r.
4. Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych na 2022r.
5. Informacja o współpracy miasta Kętrzyn z miastami partnerskimi w 2021r.
6. Przyjęcie informacji z wykonania robót publicznych za 2021 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie.
7.2. zmiany Uchwały nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków.
7.3. przekazania skargi według właściwości.
7.4. odwołania radnego Dariusza Marka Duczka ze składu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie.
7.5. zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie.
7.6. zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Kętrzynie.
7.7. o zmianie uchwały Nr III/26/188 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn w Związku Gmin „Barcja”.
7.8. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz ustalenia jej składu osobowego.
7.9. nadania honorowego obywatelstwa Miasta Kętrzyna.
7.10. zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
7.11. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
8. Podjęcie oświadczenia w sprawie objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
10. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
11. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
14. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
15. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2021r.
16. Przyjęcie protokołu z XLI X sesji Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 2022r.
17. Zamknięcie L sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Osoby chętne do wzięcia udział w L Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 89 752 0526 do dnia 24.02.22r. do godziny 14:00.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 21.02..22r., godz.16.00, tryb zdalny
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 22.02..22r., godz. 15.30, tryb zdalny
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 23.02..22r., godz.15.30, tryb zdalny