Zaznacz stronę

XLIX sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

XLIX sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022r. (czwartek)
o godz. 16.00, w trybie zdalnym
z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1 przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programów: 1. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 2. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.
3.2 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 27 grudnia 2021r., doręczonej w dniu 30 grudnia 2021r., na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XI/79/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, wraz z odpowiedzią na skargę.
3.3 rozpatrzenia petycji dotyczącej podwyżek dla mieszkańców Kętrzyna za segregowane odpady.
3.4 trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Kętrzynie.
3.5 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
3.6 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
3.7 wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Kętrzyn w Związku Gmin „Barcja”.
3.8 zasad ustalania wysokości i wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kętrzynie.
3.9 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Kętrzyn.
4. Podjęcie stanowiska w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2022r.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami komisji stałych Rady Miejskiej za 2021r.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
10. Przyjęcie protokołu z XLIVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2021r.
11. Zamknięcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Osoby chętne do wzięcia udział w XLIX Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 89 752 0526 do dnia 20.01.22r. do godziny 14:00.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

 

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 17.01.22r., godz.15.30, tryb zdalny
Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 18.01.22r., godz. 15.30, tryb zdalny
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 19.01.22r., godz.15.30, tryb zdalny