Zaznacz stronę

Nabór członków do Komisji Konkursowych 2022

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2022.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartych konkursów ofert.
Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać do dnia 10 stycznia 2022 roku do godz. 10.00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, bądź drogą elektroniczną na adres: a.lawrywianiec@miastoketrzyn.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w roku 2022”.

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Kętrzynie.
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn dotyczące powołania komisji konkursowych będą zamieszczone na stronach internetowych: www.miastoketrzyn.pl, http://bip.miastoketrzyn.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kętrzyn.

Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie naboru