Zaznacz stronę

! UWAGA – KOMUNIKAT Dotyczący uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu „Granty PPGR” !

KOMUNIKAT

Dotyczący uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu „Granty PPGR”

 

Termin dostarczenia dokumentów – do 15 grudnia 2021 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło konkurs „Granty PPGR” podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Osoby, które złożyły oświadczenia związane z udziałem w projekcie muszą dostarczyć dokumenty:

 1. Potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej. W tym celu należy złożyć dokumenty, kserokopie takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa i inne.
 2. Poświadczające ZATRUDNIENIE w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni. W tym celu należy złożyć dokumenty (kserokopie) takie jak:
  – świadectwo pracy,
  – umowa o pracę,
  – zaświadczenie z KOWR,
  – zaświadczenie z ZUS,
  – legitymacje ubezpieczeniowe,
  – inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych (np. ksero listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego).

UWAGA! Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają ww. dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków proszone są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 10 GRUDNIA 2021 r. danych identyfikacyjnych przodków np.: imię i nazwisko pracownika (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika, data urodzenia, dokładna nazwa PGR oraz lata pracy w PGR. Dane identyfikacyjne można przesyłać droga mailową na adres : m.czepulonis@miastoketrzyn.pl. Dane uważa się za dostarczone po otrzymaniu informacji zwrotnej przez pracownika urzędu potwierdzającej o otrzymanie wiadomości.
Na tej podstawie Miasto Kętrzyn wystąpi do KOWR oraz ZUS z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia.

 1. Oświadczenie o nie otrzymaniu sprzętu komputerowego (do pobrania z komunikatu (załącznik poniżej)
 2. W przypadku uczniów przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Kętrzyn – należy złożyć:
  * zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania)
  * zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Kętrzyn w Biurze Obsługi Interesanta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. w  godzinach pracy urzędu. Wskazane dokumenty będą podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń.

Pracownik Urzędu Miasta Kętrzyn potwierdzi za zgodność z oryginałem dokumenty na podstawie przedłożonych do wglądu oryginałów.

Zgodnie z informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, kółka i spółdzielnie rolnicze nie są podmiotem uprawnionym do składania wniosku w konkursie „Granty PPGR”.

Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby dostarczyć wymagane dokumenty.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Miasta Kętrzyn do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 1. Strona konkursu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr (Klik)
 2. Link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=dfDIrPJnBuA (Klik)
 3. OŚWIADCZENIE -o nie otrzymaniu komputera