Zaznacz stronę

Prace wokół kętrzyńskiego jeziorka zakończone

logo Poland-russia oraz logo unii europejskiej

Na podstawie umowy zawartej 26 marca br. pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego, Partner Konsorcjum – “ALTOR” Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego., w kwietniu ruszyły prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej wokół kętrzyńskiego jeziorka w ramach zadania inwestycyjnego “Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 4,1 mln złotych.

Zakres realizacji całego zadania inwestycyjnego obejmował:

  • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół jeziorka: przebudowę kolektorów kanalizacji deszczowej w ulicy Asnyka (od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do Asnyka 12) , Kościuszki, Kajki (od krzyżowania z ulicą Kościuszki, Reja do skrzyżowania ulic Szpitalna, Diehla, Skłodowskiej), Szpitalnej, montaż separatorów substancji ropopochodnych i osadników na w celu podczyszczenia wód opadowych, montaż dodatkowych wpustów w jezdniach, montaż studni rewizyjnych
  • remont jezdni ulicy Asnyka (od skrzyżowania z ulica Kościuszki do Asnyka 12), Kościuszki, Kajki (od krzyżowania z ulica Kościuszki, Reja do skrzyżowania ulic Szpitalna, Diehla, Skłodowskiej), Szpitalnej (od skrzyżowania Diehla, Kajki, Skłodowskiej): częściowa wymiana krawężników, częściowy remont chodników,  wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, odtworzenie oznakowania poziomego.

– Była to jedna z najważniejszych i najtrudniejszych inwestycji w roku 2021. Ulice wokół kętrzyńskiego jeziorka stanowią ważny węzeł komunikacyjny miasta, dlatego aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców i podróżnych, wynikające z konieczności zamknięcia ulic, inwestycję realizowano etapami –  Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka.,

Przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana była w ramach projektu  „Ochrona  i  zrównoważone wykorzystywanie  wodnych  obiektów  rekreacyjnych  w  miastach  przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost ochrony czystości zbiorników wodnych.

Wartość projektu realizowanego przez obie strony to 1 986 495,52 euro, w tym przez Gminę Miejską Kętrzyn 1 045 124,06 euro, przez Kaliningrad – 941 371,46 euro. Dofinansowanie projektu wynosi 1 787 845,96 euro.

 

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Gmina Miejska Kętrzyn i w żadnym wypadku nie może on być uważany za odzwierciedlający oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska- Rosja 2014-2020