Zaznacz stronę

NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SPORTOWE I NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW, INSTRUKTORÓW I TRENERÓW

Burmistrz Miasta Kętrzyn na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LIV/318/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej zmienionej Uchwałą Nr LVII/342/18 z dnia 6 września 2018 r., ogłasza nabór wniosków na stypendia sportowe i nagrody dla zawodników, instruktorów i trenerów w dziedzinie kultury fizycznej.

Wnioski należy złożyć do dnia 31 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta ul. Wojska Polskiego 11 w Biurze Obsługi Interesantów (parter).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego jest spełnienie kryteriów
zawartych w uchwale oraz złożenie odpowiedniego wniosku (załączniki do uchwały).

1. Uprawnionym do pobierania stypendium jest mieszkaniec Kętrzyna, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) Czynnie uprawia określoną dyscyplinę sportową, mającą znaczenie dla Gminy Miejskiej Kętrzyn określoną w § 3 uchwały;
2) Osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
3) Przestrzega obowiązujących norm społecznych i wywiązuje się nienagannie ze swoich powinności jako sportowiec.
2. Do złożenia wniosku o przyznanie lub pozbawienie stypendium uprawniony jest:
1) uczniowski klub sportowy lub klub sportowy będący stowarzyszeniem kultury fizycznej lub posiadający inną formę podmiotowości prawnej,
2) właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie sportu,
3) osoba posiadająca uprawnienia instruktorskie lub trenerskie,
4) pełnoletni zawodnik,
5)rodzic lub opiekun prawny, jeżeli zawodnik jest pełnoletni.
3. Do złożenia wniosku o przyznanie nagrody może wystąpić w szczególności:
1) Klub sportowy, w tym działający w formie stowarzyszenia,
2) Właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie sportu,
3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie,
4) Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn.

Więcej informacji na temat stypendium sportowego można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych (pokój 301 w Urzędzie Miasta Kętrzynie) tel. 089 752 05 66.

W załączeniu wnioski do pobrania.

Burmistrz Miasta Kętrzyn
/-/ Ryszard Niedziółka

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek na nagrodę

Wniosek na stypendium sportowe – dyscyplina indywidualna

Wniosek na stypendium sportowe – dyscyplina zespołowa