Zaznacz stronę

XLV sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

XLV sesja
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 25 listopada 2021r. (czwartek)
o godz. 15.30, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego, sala nr 6

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
  • przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia               2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”.
  • przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Kętrzyn na lata 2022-2025.
  • zmiany uchwały Nr XLIV/245/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2009r. o wysokości opłat za miejsca grzebalne i usługi na terenie cmentarzy Gminy Miejskiej Kętrzyn w Kętrzynie i w Małej Nowej Wsi.
  • zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Północ Sp. z o.o. z siedzibą  w Olsztynie.
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  • zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2033.
  • zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
  • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.
 4. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
 6. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
 7. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
 10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 11. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej z dnia 18 października 2021r.
 12. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021r.
 13. Zamknięcie XLV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kętrzynie

(-) Rafał Rypina

 

 Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie
 • Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 22.11.21r., godz. 15.15, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, sala nr 6 
 • Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 23.11.21r., godz. 15.30, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, sala nr 6
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 24.11.21r., godz. 15.30, tryb hybrydowy, Ratusz Miejski, sala nr 6