Zaznacz stronę

Prace nad rocznym Programem Współpracy na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi

 

Prace nad rocznym programem współpracy na 2022 rok z organizacjami pozarządowym

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022

Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”.

Uwagi w formie pisemnej prosimy kierować na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.miastoketrzyn.pl zakładka organizacje pozarządowe – programy współpracy lub w siedzibie Urzędu Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 pok. nr 302, w jednym z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach 7.00 – 15.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.30 – 15.30 od wtorku do piątku w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11),

2) drogą elektroniczną na adres email: k.rycerz@miastoketrzyn.pl ,

3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,

4) faxem pod numerem 89 752 05 31.

Termin na wyrażenie opinii do dnia 21 października 2021 r.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Kętrzyn, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Załączniki do pobrania:

Wyniki konsultacji Program Wspópracy 2022

Ogłoszenie

Zarządzenie konsultacje 2021

Roczny Program Współpracy na rok 2022- 14.10.2022

formularz_poprawkowy_do_programu