Zaznacz stronę

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pod tytułem:

„Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn”

Obrazek przedstawia grafikę siedmiu osób siedzących przy stole konferencyjnym. Nad nimi unoszą się różnokolorowe dymki świadczące o tym że trwa żywa dyskusja.

W dniu 5 października 2021 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ”, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 14 października 2021 r. do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kętrzyn, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.rycerz@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Treść Ogłoszenia

Oferta – LKS NIEDŹWIEDŹ