Zaznacz stronę

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w zakresie korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych)

W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Konkursem Grantowym Cyfrowa Gmina –Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, Gmina Miejska Kętrzyn informuje o możliwości składania indywidualnych oświadczeń będących warunkiem o ubieganie się o granty objęte projektem.

Kto Może Składać Oświadczenie:

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się w szkołach podstawowych lub średnich.

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

1, Dziecko musi być uczniem szkoły podstawowej lub średniej;

  1. Rodzice/opiekunowie prawni i dziecko muszą mieszkać na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PGR-u.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

– sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W związku z powyższym prosimy rodziców i opiekunów prawnych dzieci o składanie do dnia 27.10.2021r. indywidualnych oświadczeń w Szkołach Podstawowych i Średnich, do których uczęszcza dziecko.

Informacje dodatkowe:

-zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata,
-program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.

UWAGA: Z udziału w konkursie wykluczone są dzieci, które otrzymały w latach 2020-2021 laptop/komputer stacjonarny lub dofinansowanie na zakup komputera z innych środków publicznych (np. PFRON).

Prosimy o dostarczenie wraz z oświadczeniem indywidualnym kopii dokumentu potwierdzającego zatrudnienie rodzica/opiekuna prawnego, dziadków dziecka w danym PGR – istnieje możliwość dostarczenia potwierdzenia w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka wniosku o ujęcie w projekcie Gminy Miejskiej Kętrzyn nie stanowi gwarancji, że dziecko otrzyma sprzęt komputerowy, gdyż program funkcjonuje na zasadzie konkursu i decyzja o przyznaniu grantu dla gminy lub też jego odrzuceniu w części lub w całości podejmowana jest przez grantodawcę – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie. O rezultacie złożonego przez gminę wniosku o grant zostaniecie

Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Miasta Kętrzyn.

Link do kompleksowego opisu projektu : https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN

RODO

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie