Zaznacz stronę

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Warmińsko-Mazurska Liga Dzieci Chłopców gr. starsza. rocz. 2009 i mł.”

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pod tytułem:

„Warmińsko-Mazurska Liga Dzieci Chłopców gr. starsza. rocz. 2009 i mł.”

Obrazek przedstawia grafikę siedmiu osób siedzących przy stole konferencyjnym. Nad nimi unoszą się różnokolorowe dymki świadczące o tym że trwa żywa dyskusja.

W dniu 23 września 2021 r. do Urzędu Miasta w Kętrzynie wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy MOSiR Kętrzyn, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

p.n. „Warmińsko-Mazurska Liga Dzieci Chłopców gr. starsza. rocz. 2009 i mł.”

Uznając celowość realizacji ww. zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 7 października 2021 r. do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kętrzyn, przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn lub drogą elektroniczną na adres: k.rycerz@miastoketrzyn.pl

Uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Treść Ogłoszenia

Oferta – Miejski Klub Sportowy MOSiR Kętrzyn