Zaznacz stronę

Projekt pn.  „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”

Projekt pn.  „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”

Gmina Miejska Kętrzyn realizuje projekt pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,  Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, działania 2. 2 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, poddziałania 2.2.1. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
i nauczycieli tych przedmiotów, w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt skierowany jest  do 48 uczniów klas IV – VIII  Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie oraz 20 nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z UE: 303 107,37 zł

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

Podjęte działania w ramach projektu znacząco wpłyną na poprawę jakości procesu dydaktycznego w szkole. Zdobyta wiedza w wyniku realizacji kół rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz w ramach zajęć lekcyjnych na zakupionym sprzęcie i pomocach dydaktycznych pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników w nauczaniu oraz umożliwi uczestnikom projektu łatwiejsze wejście na rynek pracy. Zakupione narzędzia, sprzęty i pomoce dydaktyczne wzbogacą ofertę edukacyjną, kształtując kompetencje kluczowe, matematyczno-przyrodnicze oraz umiejętności uniwersalne uczniów.

W ramach projektu realizowane będą m.in. zajęcia oraz zakupiony zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni m.in. meble, mapy, mikroskopy, globusy, atlasy, bryły magnetyczne, sprzęt komputerowy, monitory interaktywne itp.