Zaznacz stronę

XLII sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie – porządek obrad

Herb Miasta Kętrzyn

 

 

 

XLII sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 9 września 2021r. (czwartek)
o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego, sala nr 6

 

 

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków z zmiana porządku obrad.
3. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla miasta Kętrzyna” Pani Bronisławie Rutkowskiej.
4. Informacja o sytuacji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z realizacji zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi
własność GMK za I półrocze 2021r.
6. Okresowa ocena realizacji zadań w ramach robót publicznych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 zmiany uchwały Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze
Gminy Miejskiej Kętrzyn, od dnia 1 września 2019 r.
7.2 określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
7.3 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
7.4 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
7.5 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
7.6 przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania zimowego,
w sezonie 2021-2022, dróg powiatowych na terenie Kętrzyna.
7.7 przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane.
7.8 zmiany chwały Nr XLVII/262/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 maja 2009r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na
terenie Miasta Kętrzyn.
7.9 zmiany uchwały Nr XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn
na lata 2021-2033.
7.l0 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2021.
7.11 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza jako kierownika Urzędu Miasta.
8. Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Kętrzynie raportu okresowego
z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kętrzynie za I kwartał 2021r. i II kwartał 2021r.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej
w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
11. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
12. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.

15. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
16. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2021r.
17. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2021r.
18. Zamknięcie XLII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina